Föreläsning – Vi knyter ihop säcken… Copy

Men innan vi fokuserar framåt ska vi börja med att blicka bakåt lite och sammanfatta de olika delarna i kursen och knyta an till hur skolmyndigheterna i Sverige ser på de här frågorna. Till vår hjälp har vi Karin Hahn, tidigare anställd på Skolverket.

Presentation av föreläsaren

Karin Hahn, konsult, Leda förändring: Karin Hahn har som undervisningsråd vid Skolverket ansvararat för framtagande av material kring Leda lärande för hållbar utveckling. Enheten för Ledning och professionsutveckling på Skolverket, bidrar med processtöd till förskolans och skolans ledningsnivåer. Karin har tidigare arbetat med att ta fram det generella förändringsstödet Leda förändring. Moduldelen Leda lärande för hållbar utveckling som finns i materialet syftar specifikt till att leda ett omställningsarbete för hållbar utveckling och betonar ledningsnivåns roll och betydelse för arbetet. Karin har en gedigen lärarerfarenhet bakom sig och har arbetat med lednings- och utvecklingsfrågor på förvaltningsnivå under lång tid. Karin har nu satt punkt för anställningen vid Skolverket och bidrar endast självständigt i enskilda konsultuppdrag. Som många i denna generation så är Karin engagerad i barn och inte minst barnbarn. Det är betydelsefullt att inte bara hjälpa till i vardagen utan att också att engagera sig i vilken värld vi lämnar över till kommande generationer.