Praktisk uppgift – inventera lätt/svårt, stor/liten effekt. Copy

Vilka förändringar behöver ni göra i skolans struktur för att utveckla LHU (exempelvis ämnesövergripande team, schema, kollektivt lärande, samarbete med andra aktörer, besöka och lära av andra skolor)? 

Vilka förändringar behöver ni göra i skolans kultur för att utveckla LHU (exempelvis arenor för samtal, distribuera ledarskap som främjar lärares och elevers inflytande, främja nya perspektiv på lärande och undervisning, lokala policydokument som utifrån läroplanen stödjer förändringsarbetet)? 

Den här uppgiften passar bra att göra tillsammans med din ledningsgrupp på skolan eller med rektorskollegor i kommunen.   

Börja med att inventera vilka förändringar ni skulle behöva genomföra för att få till en struktur och kultur som främjar lärande för hållbar utveckling. Lista allt ni kan komma på. Skriv ned på post it-lappar, en förändring per lapp.  

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Placera ut de olika förändringsförslagen i fyrfältsdiagrammet utifrån hur ni bedömer möjligheterna att genomföra förändringarna (lätt-svårt) samt vilka effekter ni tror att förändringarna kan få (liten-stor effekt).

  • Vad känns viktigast att börja med?  
  • Vad känns lättast att börja med? 
  • Vad blir ert nästa steg, för att ta förändringsprocessen vidare? 

Uppgiften finns beskriven i denna PDF och diagrammen finns som PDF att öppna i nytt fönster.