Leda en skola/förskola för hållbar utveckling – en Whole School Approach

Det här är en kurs för dig som skolledare som tar lärande för hållbar utveckling på allvar och vill utveckla dina kunskaper och metoder, för att leda din skola för hållbar utveckling med god kvalitet. Innehållet i kursen bygger på modern forskning inom området och praktikers samlade erfarenheter.

Gå kursen
Textruta

Skolan är en otroligt viktig verksamhet för att vi ska klara av att lösa utmaningarna som hänger ihop med att skapa en hållbar framtid för människor, andra arter och hela ekosystem. Men det handlar inte bara om ekologi. Även de sociala frågorna som exempelvis demokrati, rättvisa och allas lika värde är förutsättningar för en hållbar framtid, liksom ekonomiska system som främjar hållbarhet.

I skolan ska elever få möjlighet att både bygga upp sin kunskap och få känna motivation och engagemang för att vara en del av samhället och en del av lösningen. Det handlar inte bara om att lära för att bli en aktiv handlingskompetent samhällsmedborgare i framtiden, utan om att skapa möjligheter för att vara en aktiv samhällsmedborgare som en del av lärandet redan under sin skoltid.

För att det ska vara möjligt behöver skolan organiseras och styras på sätt som underlättar för den typen av undervisning. Här är alltså skolledarens roll väldigt viktig! 

Skolinspektionen skriver:  

Eftersom lärande för hållbar utveckling till stor del handlar om att låta olika perspektiv mötas och att stärka allas förmåga och vilja att delta i ett förändringsarbete, krävs en styrning och organisation som ger goda förutsättningar för samarbete, diskussion och ger möjlighet för såväl elever som lärare att vara delaktiga och påverka arbetet. Det krävs också samsyn kring hur arbetet ska bedrivas, och att lärare har den kompetens som behövs. Rektor har givetvis en viktig roll som ytterst ansvarig för att leda lärande för hållbar utveckling i den här riktningen. 
Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling (skolinspektionen.se) 

Medan det under lång tid skapats mängder av undervisningsmaterial som vänder sig till lärare, så har det producerats väldigt lite för skolledare som målgrupp.  Därför har vi skapat den här MOOCen (Massive Open Online Course) som vänder sig till dig som är rektor/skolledare. Vi hoppas att den ska hjälpa dig och underlätta att förverkliga en skolvardag av hög kvalitet som genomsyras av lärande för hållbar utveckling, helt i linje med skolans styrdokument. 

MOOCens upplägg:

I forskning genomförd inom det här fältet i Sverige har fyra områden identifierats som särskilt viktiga, för att skolor ska implementera lärande för hållbar utveckling (LHU) som håller hög kvalitet och som genomsyrar skolans hela organisation. Det är de fyra pusselbitarna i mitten av bilden: Pedagogisk helhetsidé, Elevers delaktighet och inflytande, Samverkan med omgivande samhälle samt Proaktivt ledarskap. Vår MOOC är därför uppbyggd runt de fyra områdena. Ingen del är viktigare än någon annan och alla fyra behövs, för att arbetet ska vara väl förankrat och hålla god kvalitet.

Men innan du dyker in i de fyra områdena så har vi skapat en inledning, Inflygning, som sätter LHU i en lite större samhällskontext – en hjälp att komma på banan och starta tankarna. På slutet kommer sedan en Utflygning som ett stöd för att arbeta vidare på den egna skolan. 

Den här kursen är uppbyggd av: 

  • filmade forskarföreläsningar och samtal mellan forskare och praktiker från olika kommuner,  
  • reflektionsfrågor, 
  • praktiska uppgifter som kan genomföras på den egna skolan och/eller i rektorsgruppen, 
  • stödmaterial som extra inspiration, 
  • inbjudan till frivilliga webbinarier som kommer anordnas då och då. 

De praktiska uppgifterna blir ett underlag som du kan använda i ert vidare förändringsarbete på skolan. 

Allt är gratis, ingen inloggning behövs, du kan komma och gå som du vill och välja i vilken ordning du gör de olika momenten. 

Välkommen, nu sätter vi igång! 

Har du synpunkter eller frågor rörande vår kurs?

VI VILL GÄRNA VETA! Kontakta oss, helene.grantz@wwf.se

Kursinnehåll

Visa alla