Kursinnehåll

Visa alla

Handlingskompetens och Whole School Approach – greppa hela skolan

För att eleverna ska kunna stärka sin handlingskompetens behöver LHU-verksamheten bygga på kunskap, motivation och möjligheter.

KUNSKAP handlar om fakta, praktiska färdigheter till exempel hur man kan påverka, djupare förståelse, bred kännedom och klokskap, kort sagt vad vi vet. Utan kunskap om hur till exempel det vi äter påverkar olika delar av världen när det gäller arbetsförhållanden, den biologiska mångfalden, klimatet, giftspridning, mark- och vattenanvändning och så vidare är det svårt att både påverka och göra genomtänkta val i vardagen.
MOTIVATION, en inre drivkraft som ger lust, vilja och mod att agera, ensam eller tillsammans med andra. Ett lärande som utgår från den verklighet eleverna befinner sig i kan skapa ökad motivation. Att låta dem identifiera problem i sin närmiljö, och finna lösningar kan bidra till engagemang och viljan att påverka.
MÖJLIGHETER betyder att det finns olika alternativ och möjligheter att vara en del av lösningen. Det kan handla om att affären erbjuder bra vegetarisk mat till ett rimligt pris eller att eleverna vet hur en kommun fungerar och hur man kan påverka de beslut som fattas där.

Vi återkommer till begreppet handlingskompetens i temat Samverkan med omgivande samhälle.

Whole School Approach (WSA), ibland översatt till Greppa hela skolan på svenska, är ett sätt att strukturera och klargöra vikten av att alla aktiviteter, all personal och alla elever på skolan behöver vara medvetna om och involveras i LHU-arbetet. Det innebär att hållbarhet fungerar som en kompassnål och guidar skolans verksamhet mot LHU av hög kvalitet. LHU är synliggjort i skolans vision och lokala styrdokument, det är centralt för skolans ledarskap, struktur, planering, genomförande och uppföljning i såväl undervisning och lärande som i verksamhetens stödfunktioner.  Verksamheten utformas så att eleverna är delaktiga och har inflytande och det finns ett kontinuerligt och ömsesidigt samarbete med omgivande samhälle. På det sättet involveras och stärks både elever och lärare, men också vårdnadshavare och samhället i stort.  
 
Så för att skapa en skola som genomsyras av LHU i hela verksamheten måste man utveckla och arbeta med följande områden:

Whole School Apporach

Mer om Whole School Approach kommer i föreläsningen om pedagogisk helhetsidé och i Utflygningen.