Kursinnehåll

Visa alla

Praktisk uppgift – identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot

 

Syftet med den här uppgiften är att du som rektor ska få ett underlag för att utveckla en organisation som stöttar samverkan med omgivande samhälle.  

Arbetsmetoden är att arbeta med en SWOT-analys som kan användas på exempelvis en arbetsplatsträff. SWOT är en engelsk förkortning som står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. De två förstnämnda blickar inåt i organisationen och är därmed sådant ni kan styra över, medan de två sistnämnda blickar utåt och innehåller sådant som ni inte direkt kan styra, men kanske påverka indirekt.  

Dela in personalen i lagom stora grupper för att alla ska ha möjlighet att komma till tals och för att få fram så mycket användbar information som möjligt.  

Till uppgiften behövs blädderblockspapper eller papper i A3-format som SWOT-matrisen ritas upp på samt post-it-lappar och pennor.  

Se till att avsätta tillräckligt mycket tid för att grupperna ska hinna fördjupa sina diskussioner.  

Frågor som personalen får arbeta med i sina grupper: 

Internt 

  • Vad har vi för styrkor i vårt arbete på skolan som underlättar och stärker samarbete med andra aktörer utanför skolan? 
  • Vad har vi för svagheter som gör det svårt att få till samarbetet med aktörer utanför skolan? 

Externt 

  • Vad finns det för möjligheter till samarbeten i närsamhället som stärker elevernas lärande för hållbar utveckling och handlingskompetens? 
  • Vilka faror kan vi identifiera som försvårar samarbetet med aktörer utanför skolan? Går det att hitta mönster i det ni kommit fram till i gruppdiskussionen för hur de olika delarna i SWOTen hänger samman och påverkar varandra? 
  • Vad skulle vi på skolan kunna börja göra, sluta med, göra annorlunda eller mer/mindre av för att skapa en bättre samverkan med omgivande samhälle som gynnar elevernas lärande? 

Låt gärna grupperna redovisa i storgrupp vad de kommit fram till.  

Du som rektor samlar in resultaten från grupperna, så att du kan använda dem som underlag för skolans fortsatta planering, för att få till bra och givande samarbeten med omgivande samhälle.  

SWOT-analys

Uppgiften finns som PDF som kan skriva ut och delas ut i arbetsgrupperna.