Kursinnehåll

Visa alla

3. Elevers delaktighet och inflytande – att utgå från de unga

Det finns tendenser i vissa länder och tydliga tecken i andra på att demokratin är på tillbakagång. Samtidigt står det demokratiska uppdraget i läroplanerna sig starkt. I Lgr 22 står:  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.  

En snarlik formulering finns även i gymnasieskolans läroplan. Också i förskolans läroplan lyfts vikten av demokratiska arbetsformer och här kopplas uppdraget tydligt till hållbar utveckling och globalt framtidsperspektiv: 

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

Demokrati är alltså något som ska genomsyra skoldagen. Men hur skapar vi en skolorganisation som har demokrati som livsform? Hur kan vi i skolan se till att stärka elevers handlingskompetens och framtidstro genom att göra eleverna delaktiga och ge dem inflytande över undervisningens innehåll och utformning? Det ska vi fördjupa oss i i det här temat.