Kursinnehåll

Visa alla

Samtal mellan forskare och praktiker

I det här samtalet har vi samlat lärare, rektor och skolutvecklare som har stor erfarenhet av att arbeta med elevers inflytande och delaktighet i undervisningen. Här presenteras många konkreta exempel på hur du som rektor kan tänka och organisera på din skola, men också hur undervisningen kan utformas så att de fem former för deltagande som Iann Lundegård lyfte i sin föreläsning kommer till uttryck. 

Det här samtalet är ganska långt, cirka en timme, så därför har vi lagt in reflektionsfrågor på ett par ställen i filmen, för att du ska få en chans att stanna upp och tänka efter. Det gör det också möjligt att dela upp tittandet om det är svårt att avsätta en timme vid ett och samma tillfälle.  

Presentation av deltagarna i samtalet

Karolina Sandahl, Globala gymnasiet, Stockholms stad: Karolina Sandahl är gymnasielärare och pedagogisk utvecklingsledare. Hon var med och startade Globala gymnasiet 2004 och har 20 års erfarenhet av att arbeta med lärande för hållbar utveckling i skolan samt med fortbildningsverksamhet inom ramen för Den globala skolan (Sida). Karolina brinner för att göra den komplexa omvärlden meningsfull, begriplig och hanterbar för eleverna. Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja en vilja och en förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.  

Sanna Ingelstam Duregård, Härryda: Sanna Ingelstam-Duregård har arbetat sju år som rektor på Ekdalaskolan (högstadiet) i Mölnlycke, Härryda kommun. Skolan har bedrivit ett kraftfullt utvecklingsarbete inom hållbar utveckling med årskursvisa ämnesövergripande projekt kopplade till Agenda 2030. Projektens ambition är att eleverna ska utveckla handlingskraft och att deras arbete ska vara ”viktigt på riktigt”. Sanna är Sv/SO-lärare och har också arbetat inom Den Globala Skolan med utvecklings- och utbildningsinsatser om hållbar utveckling. Sanna har även arbetat på SIDA som pedagogisk projektledare. 

Ulf Ellbring, Ekdalaskolan, Mölnlycke: Ulf Ellbring är utbildad Sv/SO-lärare årskurs 1-7 men har sedan vidareutbildat sig till gymnasielärare i historia och religion. Han har förstelärartjänst och har till största del jobbat som SO-lärare i 25 år på högstadiet. 
Ulf har främst erfarenhet av elevnära arbete med hållbar utveckling och tycker att det är spännande och utmanande hur vi kan bygga ett hållbart framtida samhälle på alla fronter. Kanske dock främst kopplat till mänskliga rättigheter och en fortsatt demokratisk samhällsutveckling. Han har också fungerat som lärledare i kollegialt lärande kopplat till hållbar utveckling. 

Maria Wiman, Skapaskolan, Huddinge: Maria Wiman är författare, föreläsare och krönikör men mest av allt är hon lärare. Just nu jobbar Maria på Skapaskolan i Huddinge där hon undervisar högstadieelever i svenska och SO. I hennes klassrum är eleverna inte bara framtiden utan också nutiden. På hennes lektioner har de alltid projekt på gång där de tillsammans jobbar handfast för en bättre och mer hållbar värld.