Kursinnehåll

Visa alla

Praktisk uppgift – dags för handlingsplan

Namnet vi valt på den här kursen är Leda en skola för hållbar utveckling – en Whole School Approach eftersom vi velat belysa att LHU behöver genomsyra hela skolans verksamhet om arbetet ska hålla en god kvalitet och kunna hållas levande över tid. De olika delarna i Whole School Approach (WSA) sammanfaller i stora delar med de fyra tematiska områdena som vi byggt upp kursen kring.

Värdegrund och skolkultur samt Ledning, struktur och uppföljning handlar såväl om skolans Pedagogiska helhetsidé som det Proaktiva ledarskapet. Undervisning och lärande samt Eleven i centrum är liktydigt med undervisningens vad, hur och varför och berörs i temat Elevers inflytande och delaktighet, men även Samverkan med omgivande samhälle och den Pedagogiska helhetsidén berör hur undervisningen ska bedrivas.

Den del som inte tagits upp så mycket i den här kursen är Skolfastigheten och resurshanteringen. Även om vi inte belyst det WSA-området i kursen, så är det en viktig pusselbit eftersom det här går att tydliggöra att verksamheten lever som den lär. För eleverna blir det kvittot på att sakerna som tas upp i undervisningen existerar och är viktiga i verkligheten. Som rektor är det inte alltid så lätt att påverka fastigheten och resurshanteringen ur ett hållbarhetsperspektiv, men den bör ändå inte glömmas bort eller negligeras.

Post it-lappar som illustrerar en handlingsplan för WSA

Nu är det dags att påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för skolan. Under kursens gång har du fått möjlighet att samla flera användbara underlag som kan hjälpa till i framtagandet av handlingsplanen.

  • Du har besvarat frågorna i kartläggningsverktyget för skolledare som Umeå universitet och Umeå kommun tagit fram och fått reflektera lite extra kring vissa frågor.  
  • Din personal har diskuterat viktiga begrepp med hjälp av föreställningskartor, för att kunna arbeta vidare på skolans pedagogiska helhetsidé. 
  • Arbetslagen har analyserat undervisningsområden utifrån fem former för deltagande och identifierat förbättringsområden. 
  • Personalen har arbetat med SWOT-analys i syfte att kunna stärka samverkan med det omgivande samhället. 
  • Du har tillsammans med din ledningsgrupp funderat över vilka förändringar som behöver göras inom skolans kultur och struktur, för att stärka LHU-arbetet och analyserat vilka insatser som är lätta respektive svåra att genomföra och vad som ger minst eller störst effekt.  

Vi har skapat ett exceldokument som du kan använda som grund i framtagandet av er handlingsplan. Ladda ned den och använd den som det bäst passar er verksamhet. Lägg till rader, kolumner, flikar och formulera om, så att det blir så användbart som möjligt för er.